Regulamin

§1

Definicje
Regulamin
niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Warszawski Dzień sp. z o.o. Sp. K. w Serwisie warszawskidzien.com.
Warszawski Dzień
Warszawski Dzień sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.
Usługi
Przygotowanie i dostarczanie przez Warszawski Dzień sp. z o.o. za posrednictwem serwisu warszawskidzien.com zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
Klient
pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Warszawski Dzień oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.
Umowa
umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Warszawski Dzień Sp. z o.o. Sp. K. a Klientem, o treści ustalonej Regulaminem.
Serwis Warszawskidzien.com
strona internetowa umieszczona pod adresem: warszawskidzien.com, właścicielem której jest Warszawski Dzień Sp. z o.o. Sp. K., przy wykorzystaniu której Warszawski Dzień Sp. z o.o. Sp. K. świadczy Użytkownikom Usługi.

§2

Postanowienia ogólne
 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu Warszawskidzien.com jest Warszawski Dzień Sp. z o. o. Sp. K.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką składający zamówienie zawiera z Warszawski Dzień Sp. z o. o. Sp. K.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Warszawski Dzień Sp. Z o.o. Sp. K. wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr KRS 0000599795.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Warszawski Dzień zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące w momencie publikacji Regulaminu na stronie internetowej www.warszawskidzien.com.

§3

Usługi
 1. Firma Warszawski Dzień poprzez serwis warszawskidzien.com w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i dostarczanie na miejsce wskazane przez Klienta zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Usługi realizowane są wyłącznie w obszarze administracyjnym m. st. Warszawa.
 3. Usługi realizowane są 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz niedziele Warszawski Dzień nie realizuje Usług.
 4. Usługi dostępne są w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów (Zestaw):
  1. Dieta Classic
   1. 5 posiłków
   2. 3 posiłki - Business
  2. Dieta Classic Wegetariańska
   1. 5 posiłków
   2. 3 posiłki - Business
 5. Dieta Classic dostępna jest w zestawie składającym się z 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) lub w wersji Business z 3 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). Dieta Individual składa się z 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
 6. Wersja Business diety Classic składa się z 3 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). Wartości kaloryczne wybierane w wersji Business diety Classic są odpowiednikami Diet Classic pomniejszone o 2 posiłki (podwieczorek i kolację). Wybierając wersję Business diety Classic, Klient nie otrzymuje pełnych wartości kalorycznych przewidzianych dla Diet Classic, ale zestaw pomniejszony o kaloryczność znajdującą się w brakujących podwieczorku i kolacji.
 7. Każdy Zestaw dostępny jest w 4 różnych wariantach:
  1. 1300 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1300 kcal.
  2. 1500 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1500 kcal.
  3. 1800 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1800 kcal.
  4. 2100 - 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 2100 kcal
 8. Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku.
 9. Zestaw posiłków dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym, opatrzonym etykietą z danymi Klienta niezbędnymi do dostawy, oraz zawierającym dzienne menu ze składem poszczególnych produktów i wskazówki dotyczące spożywania posiłków.
 10. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w ofercie dostępnej pod adresem www.warszawskidzien.com (zakładka „Diety”)

§4

Zamówienie
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie warszawskidzien.com przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług (Klient).
 1. Zamówienie Usług serwisu warszawskidzien.com następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:
  1. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
  2. wybór jednego lub więcej Zestawów
  3. dokonanie płatności.
  Potwierdzenie złożenia zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta tylko w wypadku spełnienia wszystkich etapów oraz poprawnego zaksięgowania się wpłaty na koncie Warszawski Dzień Sp. Z O.O.
 2. W celu zamówienia Usług, w formularzu rejestracyjnym Klient zaobowiązany jest do podania poniższych danych niezbędnych realizacji zamówienia:
  1. Login i hasło
  2. Dane adresowe
  3. Dane dostawy
 3. Poza informacjami wymienionymi w punkcie powyzej, Klient zobowiązany jest poinformować Warszawski Dzień o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety. W szczególności dotyczy to:
  1. chorób istniejących lub przebytych,
  2. alergii pokarmowych,
  3. cukrzycy,
  4. nadciśnienia tętniczego,
  5. nietolerancji laktozy,
  6. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie,
  7. w przypadku kobiet informacji o ciąży lub karmieniu piersią
 4. Warszawski Dzień nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 4.
 5. Warszawski Dzień nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa; h) nadciśnieniem tętniczym lub w przypadku spożywania dodatkowych posiłków lub napoi niezalecanych lub/i nie dostarczanych przez Warszawski Dzień.
 6. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem Klient powinien przed złożeniem zamówienia skonsultować się z lekarzem.
 7. Przyjęcie Zamówienia nie jest w równoznaczne z udzieleniem przez Warszawski Dzień zapewnienia, że świadczone przez Warszawski Dzień Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.
 8. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności serwisu warszawskidzien.com, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 9. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 10. Login i hasło mają charakter poufny i Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient
 11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia..
 12. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług serwisu warszawskidzien.com dochodzi z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Warszawski Dzień
 13. Pierwsza dostawa Zestawu posiłków następuje w pierwszy poniedziałek po zaksięgowaniu płatności na koncie Warszawski Dzień, lub w inny następujący po poniedziałku dzień określony przez Klienta w formularzu zamówienia.

§5

Płatności
 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym w tytule podając otrzymany e-mailem w potwierdzeniu Zamówienia numer zamówienia
  2. za pośrednictwem dostępnego w serwisie warszawskidzien.com systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl:
   1. poprzez przelew automatyczny
   2. poprzez system płatności kartami Elavon
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Warszawski Dzień kwotą należności za dane Zamówienie
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Warszawski Dzień potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej.
 3. W przypadku braku płatności za Zamówienie umowa nie zostaje skutecznie zawarta a Warszawski Dzień nie zrealizuje Zamówienia.
 4. Korzystanie z Usług jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej warszawskidzien.com.
 5. Na życzenie Klienta Warszawski Dzień wystawi fakturę VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić na adres info@warszawskidzien.com nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za Zamówienie i wysłana drogą mailową na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.

§6

Dostawa
 1. Dostawy Zestawów są realizowane od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Warszawski Dzień nie realizuje dostaw Zestawów w soboty oraz w niedziele.
 3. Dostawy realizowane są wyłącznie w obszarze administracyjnym m. st. Warszawa, oraz po ustaleniu z konsultantem - najbliższych okolic Warszawy.
 4. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu warszawskidzien.com
 5. Warszawski Dzień dostarczy Zamówienie na miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.
 6. Warszawski Dzień poinformuje Klienta poprzez SMS o pozostawieniu Zamówienia pod wybranym przez Klienta adresem dostawy. Po otrzymaniu SMSa odzpowiedzialność za Zamówienie przechodzi na Klienta, który zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Zamówienia.
 7. Na specjalne życzenie Klienta Zamówienie może być dostarczone do rąk własnych Klienta. Informację taką należy zamieścić podczas składania Zamówienia.
 8. Warszawski Dzień nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
 9. Warszawski Dzień w przypadku niedostarczenia Zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia Zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Warszawski Dzień zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.
 10. Dzień zastrzega sobie prawo do dostarczenia Zestawu w godzinach wcześniejszych niż wybrany przedział godzinowy.
 11. W przypadku opóźnienia dostawy z winy firmy Warszawski Dzień i niedostarczenia Zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, Warszawski Dzień zobowiązuje się do skontaktowania się z Klientem i dostarczenia Zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Warszawski Dzień zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.

§7

Zmiany, anulowanie Zamówienia
 1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, wariantu diety, kaloryczności diety lub rezygnacji.
 2. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 3. W przypadku zmiany wariantu diety lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu warszawskidzien.com drogą e-mailową pod adresem info@warszawskidzien.com do godziny 18.00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu warszawskidzien.com najpóźniej dzień roboczy przed data dostawy do godziny 18:00.
 4. W przypadku gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – ma on do wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.
 5. Zawieszenie abonamentu - istnieje możliwość czasowego zawieszenia Usługi. Klient zobowiązany jest poinformować Warszawski Dzień o chęci zawieszenia Usługi drogą e-mailową pod adresem info@warszawskidzien.com do godziny 18.00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. Należy podać konretną datę, w której Usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

§8

Reklamacje
 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: info@warszawskidzien.com lub pisemnie na adres siedziby Warszawski Dzień.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Składając zamówienie Klient zawiera z firmą Warszawski Dzień umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Warszawski Dzień.
 4. Warszawski Dzień zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych i poinformowanie Klienta o decyzji drogą e-mailową.